PRISKUVERT 2015

Om priset
Vardera pristagare får under 2 timmar ett personligt möte med en representant från Ekobanken. Detta möte kan exempelvis ge en inblick i processen kring finansiering via lån, Ekobankens verksamhet och eventuella möjligheter framåt.

”Genom att erbjuda personlig handledning vill vi understödja pristagarna och deras bolag i att bli ännu mer hållbart, såväl ekonomiskt som miljömässigt.” 

– Jan Svensson, Ekobanken 

Vad är Ekobanken?

Ekobanken är en transparent bank för människor som tar ansvar för hur pengar verkar, hur pengar investeras och varifrån lånade medel kommer. Ekobankens medlemmar och ägare möjliggör genom sin medlemsinsats utlåning till projekt i enlighet med bankens utlåningspolicy. Ekobanken gör det möjligt för sina kunder att genom sitt sparande bidra till ett hållbart samhälle.

Vi ger lån till verksamheter som bidrar positivt till en miljömässigt hållbar utveckling. Det kan handla om förnybar energi, hållbart jordbruk och förädling av ekologisk produktion eller ekologiskt byggande, men också som forskning och utveckling som stöder omställningen till ett mer hållbart samhälle. Till detta område hör även Rättvis handel som handlar om produktion och förädling av varor som producerats på ett ansvarsfullt och socialt sätt.

Ekobanken anser att en hållbar utveckling innebär sådan tillväxt som inte skadar jorden, samhället eller den enskilda människan, nu och i framtiden. Detta tillämpas såväl i förhållande till bankens externa intressenter t ex medlemmar, kunder, myndigheter och samhället i övrigt som för bankens egen utveckling. 

Kontakta Jan Svensson (031- 744 01 69) vid frågor.  
www.ekobanken.se