Ejektorböj minskar energiförluster i rörsystem

Smart rörböj ökar strömningskapacitet


Ejektorböjen är en uppfinning som minskar energiförluster i bland annat avlopps- och fjärrvärmenät. Enkelt uttryckt skapar böjen möjligheter för vätska eller gas/luft att samlas från två eller flera rör till ett större, alternativt det omvända, alltså från ett större rör som förgrenas i flera mindre, utan att onödigt mottryck uppstår. Flödet kan således fortsätta relativt opåverkat, och strömningsförluster minimeras. Jämfört med ett traditionellt T-rör menar uppfinnaren av ejektorböjen, Karl-Erik Andersson, att energiförbrukningen från pumpdriftsanordningar kan halveras.
– Ja alternativet skulle väl vara att öka pumpkapaciteten, men det verkar ju osmart i vår tid när vi strävar efter att minska energianvändningen, säger Karl-Erik Andersson.

Idag är Karl-Erik senior med ett förflutet inom experimentell strömningsteknik och konstruktion på Volvo Aero och Volvo Flygmotor där han var driftsansvarig för strömningslaboratoriet. Där ingick även arbete med aerodynamik för flygplanet Viggen.

Fullskalig drift i Japan, nya tester i Finspång
Sedan tidigare innehar Karl-Erik ett patent för ejektorböjar. Dessa används bland annat, genom ABB, i drift på ett kolkraftverk i Japan. Men marknaden i övrigt har varit svårbearbetad, och det är inte enkelt att ta sig fram som ”fri uppfinnare” utan företagspartners och kapital.
– Jag är tekniker, inte marknadsförare, konstaterar Karl-Erik torrt. Men nu gör jag ett sista försök att se om jag kan intressera marknaden, som ju faktiskt är stor. Det nya kan sägas bestå i att jag nu har anpassat tekniken så att det går att använda standardrörkomponenter. För detta har jag ett nytt godkänt patent, ”Anordning för anslutning och fördelning av flöden”.

Det nya ejektorsystemet har sedan 2011 prövats i fullskalig drift på Tekniska Verket i Finspång. Där har goda testresultat uppnåtts.
– Ja det får jag ändå påstå, säger Karl-Erik. År 2010 gick vattenpumparna 3000 h på en 10-månadersperiod, det ska jämföras med 700 h på motsvarande period år 2011 efter att ejektorböjar monterats dit på ställen där de tidigare förgreningarna försvårade fri strömning. Det är siffror som talar sitt tydliga språk. Och jag har inget emot om något annat företag vill höra av sig för att pröva mina ejektorböjar.

Produkten i princip klar för marknaden
En del i Karl-Eriks nya försök består även i att delta i miljöinnovationstävlingen Green Innovation Contest som bedrivs av Innovatum. Här hoppas han nå ut med sin teknik så att den blir mer känd. Nu söker Karl-Erik kontakt med rörentreprenörer och tillverkare av avloppsbrunnar.
– Min avsikt är att licensiera patentet. Jag vill även ha en viss procentsats på den offererade kostnaden för aktuella projekt, eftersom kostnaden för tillverkning och att sätta dit ejektorböjarna är löjligt låg jämfört med den kostnadsvinst som kan fås.

Kontakt: Karl-Erik Andersson, andersson.k-e@telia.com, tel. 0730-216 371 eller 0122-12432

javaversion1 Warning: passthru(): Cannot execute a blank command in /storage/content/89/153589/greeninnovationcontest.se/public_html/wp-content/themes/greeninnovationcontest/footer.php on line 3