Ahmads sociala miljöinnovation

Möt Ahmad Reza Shirazi från Lindome som brinner för sociala orättvisor.
Han har hållit på under 25 års tid med sin miljöinnovation.

Han kallar den ”Extraktion av vatten i industriella rökgaser”

Att extraktion av industriella rökgaser kan vara något socialt är kanske inte det första man tänker.
Det låter ju väldigt tekniskt.
– Jo det är det också, men innovationen har att göra med att världen lider brist på vatten, förklarar Ahmad.
Och vatten behövs som bekant för att kunna odla och för att kunna få mat på bordet, och förstås för människor
och djur att dricka. Min innovation kan ta vara på vatten ifrån industrins rökgaser.

 
Påverkan på klimatet
Det var för flera år sedan som Ahmads forskning på Chalmers visade att det finns mycket vatten i industriella rökgaser. Vatten som skulle kunna användas för nyttiga ändamål. Idag råder brist på vattenresurser i världen, speciellt i fattiga delar med torrt klimat. Människans klimatpåverkan har dessutom förvärrat situationen.
– Föreställ dig två olika världskartor säger Ahmad, en nederbördskarta, och en karta som visar industrialiserade länder i världen. Du kommer se att det är torka i fattiga och undervecklade länder och regn i de rika och industrialiserade. De industriella verksamheterna i världen och deras rökgaser bildar avsevärda mängder artificiellt vatten som inte ingår i vattnets naturliga kretslopp. Det vattnet förstärker mönstret för vattnets kretslopp i atmosfären. Områden vid låga latituder blir ännu torrare och vid högre latituder blir det ännu mer regn. I båda fallen orsakas minskad matproduktion i världen.

Som exempel nämner Ahmad USA som i år råkat ut för både värsta torkan på länge vilket ledde till 25-procentiga höjningar av matpriser i världen, och orkanen Sandy som orsakade massor av regn. Båda orsakade minskad jordbruksproduktion.
– Det paradoxala för de fattiga delarna av världen, förklarar Ahmad, är att för att kunna anlägga och driva industri så tas vatten från vattenresurser som annars skulle ha använts till jordbruk. Med andra ord, i torra delar av världen för varje kW producerad el eller industriell produktion så förloras matprodukter. Det är inte hållbart i en alltmer befolkad värld.
Ahmad menar att det inte är hälsofarligt att ta vatten från industriers rökgaser, vilket man ju lätt skulle kunna tänka.
– Nej inte alls, det handlar om att ta fram kondensvatten. Det blir rent vatten.

Med alla år av utveckling har Ahmad fått en lite annorlunda syn på sin omvärld.
– Ta kraftverket mitt i Göteborg på andra sidan Göta älv (se bilden), jag ser det inte som ett kraftverk utan som en vattenkälla!

Det sociala
Ahmad säger att han inte gör det här projektet för att få akademiska meriter, utan det är en hjärtesak.
– Jag vet att denna teknik kommer att förändra många människors liv. Och det kan bli en stor svensk exportvara eftersom marknaden är enorm. De svenska företag som industrialiserar det här får skydd av patent eftersom jag har det.
Ahmad har rest mycket i hela världen och menar att om han har det bra i Sverige, och har rent vatten, då ska en annan människa i en annan del av världen också ha det bra och ha rent vatten.
– Ett exempel… ett litet till medelstort kraftverk kan producera mer än 1000 m3 vatten per timme som försvinner ut som vattenångor. Tänk om det kunde användas till både jordbruk och industriell produktion, menar Ahmad?
Och fortsätter:
– Om du bygger en industri i ett fattigt och torrt område där de får el eller industriproduktion, och jobb och mat och vatten, då har man skapat hållbar utveckling. Att skicka ett plan med mat vid svältkatastrofer är bra men inte hållbart.

Ytterligare en sak som hör till innovationen som han tävlar med är att när vatten har utvunnits ur industriella rökgaser så kan återstoden av rökgaserna (olika miljöfarliga ämnen) injiceras i marken. Injiceringen menar han kan ske i naturliga geologiska ”traps”, eller fällor, där man utvinner eller tidigare utvunnit gas och olja. Dessa kan då fungera som slutförvaring av industriella rökgaser. På så vis skulle det bli nära ”noll” utsläpp.

Tävlingen Green Innovation Contest
Han deltar nu i den nationella tävlingen Green Innovation Contest som anordnas av Innovatum. Genom deltagandet där hoppas han att myndigheter och stora industrier ska uppmärksamma hans idé. Att den ska bäras upp i en stor internationell koncern.
– Jag vill genom tävlingen komma i kontakt med personer på rätt nivå. När de inser fördelarna och marknadens storlek så vet jag att de kommer att tycka att idén är en ”game changer” (som ändrar spelplanen i världen, red. anm.).

Nyligen fick han en PCT-ansökan beviljad. Med den och ett tidigare beviljat patent hoppas han att någon ska nappa på att förverkliga hans idé.
– Kort sagt, min innovation handlar om att omvandla stora vattenförbrukande industrier till stora vattenproducerande, och det är angeläget både för fattiga och rika länder. Kanske kan jag intressera en stor koncern och få dem att titta närmare på min miljöinnovation.

Kontakt: ahmad_shirazi@hotmail.com, 0737-82 85 18